Bylaw (governance)

Bylaws are currently only available in Norwegian. Official English version is coming soon, please use google translate (link) in the mean time.

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er DISCO Open Source og ble stiftet 01.11.2012.

§ 2. Formål
Foreningen har som formål å utvikle fri og åpen programvare for redningstjeneste samt andre humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner med enheter på første linje.

§ 3. Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4. Medlemmer
Alle kan være medlemmer av foreningen, kun begrenset av norsk lov, forskrift eller andre styrende dokumenter som foreningen må følge for å oppfylle sine forpliktelser.

§ 5. Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6. Kontigent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7. Tillitsvalgtes godgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8. Årsmøte
a) Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.
b) Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen.
c) Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
d) Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
e) Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
f) Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
g) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9. Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.

§ 10. Stemmegivning på årsmøtet
a) Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
b) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
c) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
d) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

a) Behandle foreningens årsmelding
b) Behandle foreningens regnskap
c) Behandle innkomne forslag
d) Fastsette kontigent
e) Vedta foreningens budsjett
f) Velge leder og nestleder
g) Velge styremedlemmer

§ 12. Ekstraordinære årsmøter
a) Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
b) Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
c) Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13. Styrets sammensetning og valgperiode
Foreningen ledes av et styre som består av tre til frem medlemmer.
a) Styret består av leder, nestleder og ett til tre medlemmer
b) Alle styremedlemmert velges for to år om gangen

§ 14. Styrets arbeidsoppgaver
Styret skal:
a) Iverksette årsmøtets bestemmelser
b) Oppnevne etter behov fagråd for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
c) Administrere og føre kontroll med foreningens økonomi i henhold til de enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
d) Representere foreningen utad.
e) Styret skal møtes når lederen forlanger det. eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
f) Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller foreningens leder stemme dobbelt.

§ 15. Fagrådet
Fagrådet er forenings faglige organ og har et overordnet ansvar for alle faglige og tekniske avgjørelser knyttet til design og utvikling av programvare som foreningen forvalter.
a) Kun bidragsytere kan sitte i fagrådet
b) Fagrådets leder og medlemmer utnevnes av styret
c) Fagrådets leder har generell møterett på styremøter
d) Fagrådet står selv fritt i forhold til organisering av dens undergrupper
e) Fagrådet økonomiske rammer settes av styret
f) Fagrådet kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen uten styrets godkjennelse

§ 16. Definisjoner
a) Bidrag - kildekode, dokumentasjon, metode eller konsept
b) Fri bruk – bruk er kostnadsfritt
c) Ikke-fri bruk – bruk er kostnadsbelagt
d) Bruksrett - lisensbasert rett til å benytte programvare
e) Ikke-ekslusiv bruksrett – andre får også lov til å benytte samme programvare
f) Produkt – et sett med komponenter
g) Komponent – kompilert kildekode
h) Bruker – en person eller enhet som benytter komponenter
i) Utvikler – en person eller enhet som leser, redigerer eller benytter kildekode
j) Tredjepart – en komponent eller kildekode som ikke er eid av foreningen, eller en person eller enhet som ikke er underordet styret
k) Begunstigede – bruker eller utvikler som formålsparagrafen er tiltenkt å tilgodese
l) Bidragsyter - person som aktivt bidrar til aktivitet i foreningen, for eksempel programmere.
m) Copyright Assignment Agreement - avtale som overfører opphavsrett og eiendomsrett til alle bidrag mottatt fra bidragsytere.

§ 17. Programvare og kildekode
a) All egenutviklet programvare skal være åpen kildekode
b) Tredjeparts programvare som egenutviklede komponenter er avhengig av skal i størst mulig grad være basert på åpen kildekode. Komponenter som det ikke er mulig å distribuere til begunstigede kan ikke benyttes.

§ 18. Rettigheter og lisensiering
a) Begunstigede skal gis en ikke-eksklusiv fri bruksrett til alle produkter, komponenter og kildekode som eies av foreningen
b) Ikke-eksklusiv fri bruksrett til alle produkter, komponenter og kildekode skal reguleres av lisensavtaler.
a) Styret avgjør hvilke lisensavtaler som kan benyttes for hver enkelt produkt, komponent, samt tilhørende kildekode. Det er fagrådets ansvar å utarbeide beslutningsgrunnlag for valg av lisensavtaler.
b) Styret har kun mulighet til å velge kommersielle (ikke-fri) lisensavtaler for ikke-begunstige.

§ 19. Bruk av kommersielle komponenter i foreningens produkter
Hvis et produkt eller en komponent eid av foreningen er avhengig av datagrunnlag eller komponenter med kommersielle lisenser, skal foreningen benytte inntil hele sitt årlige driftsbudsjett på å fjerne lisensutgiftene som påløper begunstige.

§ 20. Prosjektledelse og programvareutvikling
a) All utvikling skal være prosjektbasert
b) Alle prosjekter eid av foreningen forvaltes av fagrådet
c) All utvikling skal følge en skriftlig beskrevet beslutningsprosess der fagrådet, eller annen enhet utnevnt av fagrådet, for eksempel en prosjektleder, er øverste besluttende organ.
d) Alle utviklere er pålagt å følge den til enhver tid beskrevne beslutningsprosess.
e) Styret skal sørge for at alle prosjekter eid av foreningen er åpne for medvirkning fra både brukere og tredjepartsutviklere

§ 21. Eiendomsrett til bidrag
Alle produkter levert av foreningen skal eies av foreningen.
a) Alle bidrag må knyttes til et prosjekt eid av foreningen.
b) Ingen bidrag skal mottas før bidragyter har underskrivet en “Copyright Assignment Agreement”

§ 22. Bi-lateralt samarbeid
Foreningen kan inngå bi-laterale samarbeid om utvikling av komponenter og produkter der styret finner dette hensiktsmessig.
a) Styret skal drøfte alle faglige spørsmål med fagrådet før bi-laterale samarbeidsavtaler inngås.
b) Opphavs- og eiendomsrett til resultater fra bi-laterale samarbeid kan deles mellom samarbeidspartnere
c) Foreningens rettigheter til egne bidrag skal ikke være dårligere enn den bidragsytere gis
d) Hvis motpartenes bidrag ikke er tilgjengelig som åpen kilde-kode, skal disse vurderes på samme måte som tredjeparts programvare, jfr. § 17. b.

§ 23. Vedteksendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 24. Oppløsning
a) Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
b) Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 23.